Iranian Society of Microbiology (ISM)
 
  صفحه اصلی | SiteMap |English۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
شرايط مقالات ارساليارسالچاپ برگشت

مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران هر سه ماه يكبار تازه ترين مطالب و نوآوري هاي علمي و پژوهشي اعم از علوم پايه ، باليني، نقد علمي و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشكي را چاپ و منتشر ميكند . پذيرش و چاپ مقالات رسيده به دفتر مجله بستگي به نظر هيأت تحريريه و قضاوت دانشمندان و متخصصين دانشگاهي داخل و خارج از كشور دارد . مسووليت كامل منابع و مطالب مندرج در مقالات از ديدگاه علمي، اخلاقي و حقوقي« مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران » بر عهده نويسندگان آنهاست . هيأت تحريريه مجله در پذيرش يا رد و ويرايش مقالات آزاد است . نقل مطالب با ذكر مأخذ مانعي ندارد .


مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از پذيرش مقالاتي كه قبلاً در نشريات فارسي زبان ديگري چاپ شده يا تحت بررسي باشند ، معذور است .

نويسندگان مقالات بايد در نامه خود به سر دبير مجله به اين نكته اشاره كنند كه مقاله به صورت همزمان براي مجله ديگري ارسال نشده و در مجله ديگري قبلاً به چاپ نرسيده است .
 
رعايت اخلاق در تحقيقات باليني يا حيواني كاملاً الزامي بوده و توجه به محرمانه بودن اطلاعات بيماران و ملحوط نمودن شرايط تحقيق بر روي حيوانات ضروري است .
از نويسندگان مقالات خواهشمند است جهت تهيه و ارسال مقالات به موارد ذيل توجه فرمايند :
رعايت فاصله 3 سانتيمتر از طرفين و فاصله سطر هاي متن دوبل باشند و با ( A 21 سانتيمتر ( 4 * بند 1 ) مقاله بايد بر يك روي كاغذ با قطع 29 تهيه و در چهار نسخه كه در يكي از آنها مشخصات كامل نويسنده يا نويسندگان درج شده باشد و سه Word استفاده از نرم افزار رايانه اي 2000 نسخه ديگر فاقد مشخصات نويسندگان باشد همراه با ديسكت رايانه اي به دفتر مجله ميكروب شناسي ايران فرستاده شود . ( ارسال مقاله بصورت فايل نيز قابل قبول مي باشد) email: ijmicrobiology@yahoo.com از طريق word

بند 2) نام و نام خانوادگي ، رتبه علمي ، نشاني كامل پستي، آدرس الكترونيكي ، شماره تلفن نويسنده يا نويسندگان مقاله و مؤلف رابط ، عنوان و تاريخ ارسال مقاله در صفحه اول قيد شود .
بند 3) در صورتي كه تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد ، بايد قيد شود كه مقاله با همكاري همه مؤلفين تهيه ، خوانده و تأييد شده است . مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از مقالات پژوهشي گروهي استقبال ميكند .
بند 4 ) مقالات بايد شامل عنوان، چكيده، مقدمه، مواد و و روش ها، يافته ها، بحث، نتيجه گيري، تقدير و تشكر (در صورت لزوم) و فهرست
مراجع (كتابنامه) باشد .

چكيده به فارسي و انگليسي حداكثر تا 250 كلمه و به صورت چكيده هاي سازمان يافته فارسي(شامل چهار بخش: زمينه و اهداف، روش بررسي،و 3 الي ( Background and objectives, Material and Methods, Results, Conclusion ) يافته ها، نتيجه گيري) و انگليسي
در اندكس مديكوس باشد . گزارشهاي موردي شامل چكيده غير سازمان يافته حداكثر MeSH 5 كلمه كليدي ( كليد واژه ها ) از واژه هاي فهرست تا 100 كلمه ( به فارسي و انگليسي ) ، كليد واژه ها ، مقدمه ، گزارش مورد و بحث تفصيلي و فهرست مراجع خواهد بود .

بند 5) مراجع بايد به ترتيب استفاده در متن مقاله يا جداول و نمودارها شماره گذاري ( درون پرانتز ) و با همان شماره در فهرست مراجع قيد شوند .
در تهيه فهرست مراجع بايد موارد زير بر اساس معاهدات داخلي و بين المللي به دقت مورد توجه قرار گيرند .
5-1 ) اگر مرجع مجله است به ترتيب بايد نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ، حرف يا حروف اول نام نويسنده يا نويسندگان ( و در صورتي كه و در صورت استفاده از مرجع فارسي ، عبارت و همكاران ) ، عنوان كامل مقاله ، نام et al. نويسندگان بيش از 6 نفر باشند از نفر ششم به بعد عبارت در داخل پرانتز و شماره ( Numbers) و شماره يا شماره هاي مجله (Bold)(Volume) سال انتشار ، شماره مجله ، (Italic) اختصاري مجله صفحات ابتدا و انتهاي مقاله نوشته شود .
مثال انگليسي :

Clarke SR, Brummell KJ, Horsburgh MJ, McDowell PW, Mohamad SA, Stapleton MR, et al. Identification of in
vivo-expressed antigens of Staphylococcus aureus and their use in vaccinations for protection against nasal carriage. J
Infect Dis 2006; 193(8):1098-108.

مثال فارسي :
نوري م ، افراسيابي راد ع ، زهرايي م ، پزشكيان م ، محبوب س ، بغداد چي الف و همكاران . تأثير رژيم غذايي كم كالري ، كم كلسترول با فيبر بالا ودر بيماران مبتلا به انسداد عروقي ،مجله پزشكي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني C و E ورزش هوازي بر ميزان پلاسمايي ويتامينهاي
. تبريز 1379 ، سال 34 ، شماره 46 ، صص 55 تا 62
 

5-2 ) سازمان به عنوان مؤلف ; مثال :

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance
guidlines. Med J Aust 1996: 164: 282-4

5-3 ) چنانچه نام هيچ مؤلفي ذكر نشود ، گروه مؤلفين مد نظر است ; مثال :

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.

5-4 ) مجله همراه با ضميمه تكميلي :

Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. environ Health
perspect 1994; 102 Suppl: 275-82.

5) اگر مرجع كتاب است ، نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان كتاب ، حرف يا حروف اول نام نويسنده يا نويسندگان ، عنوان كامل كتاب -6
شماره چاپ ، محل انتشار و نام ناشر ، سال انتشار و شماره صفحات مورد استفاده . (Italic)

مثال فارسي :

 امتيازي گ، كريمي م. مباني زيست مولكولي و مهندسي ژنتيك – چاپ چهارم، اصفهان ، انتشارات ماني، 1382 ، صص ، 215 تا 219
5-7 ) چنانچه مرجع بخشي از كتاب باشد ، نام خانوادگي و حرف يا حروف اول نويسنده يا نويسندگان بخش مورد استفاده ، عنوان بخش ، نام شماره چاپ ، محل و نام ناشر ، سال انتشار و ، (Italic) خانوادگي و حرف يا حروف اول نام مؤلف يا مؤلفين كتاب ، عنوان كامل كتاب
شماره صفحات بخش مورد استفاده .

مثال انگليسي :

Kastner DL. Intermittent and Periodic Arthritic Syndromes. In: Koopman W J, ed. Arthritis and Allied
Conditions: A Textbook of Rheumatology. 13
th
ed. Baltimore; Williams & Wilkins. 1997; PP: 1279-1306.

مثال فارسي :

بهرامي ف ، نوحي ع . كنترل كيفيت آزمايش ليپيدهاي سرم. در كتاب : تضمين كيفيت آزمايشگاهي ، مؤلفين: محمدي ح و جليلي ح . چاپ دوم، تهران

. ، مركز نشر دانشگاهي ، 1375 ، صص 50 تا 61

5-8 )رفرانس الكترونيك ( مقاله ) :

Moynagh J.The evaluations of tests for the diagnosis of transmissible spongiform encephalopathy in
bovines. European Commisson, htttp://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse12_en.html(Accessed May
2005).

5-9 )رفرانس الكترونيك (سازمان به عنوان مؤلف) :

Food and Dِrug Administration. Revised preventive measures for blood products, 2001.
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3817b1.htm (Accessed May 2002).

بند 6) تعداد اشكال و جداول نبايد جمعاً از چهار مورد تجاوز كند و بايد در صفحات جداگانه در آخر مقاله آورده شود. از اشكال (منحني ها ،
203 ) ميلي متر تهيه و * 127 ) ميلي متر و حداكثر ( 254 * نمودارها، تصاوير ميكروسكپي ، راديوگرافي و ...) عكس برقي سياه و سفيد در اندازه( 73اصل آن ارسال گردد.

بند 7) بدون در نظر گرفتن صفحه اول و اشكال و جداول و نمودارها ، تعداد كل صفحات مقاله نبايد از 6 صفحه تجاوز كند .

بند 8) مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از بازگرداندن مقالات تأييد نشده توسط هيئت تحريريه به نويسندگان آنها معذور است . در صورت درخواست كتبي نويسنده رابط ، فقط عكسها و تصاوير اصلي باز گردانده مي شود .

بند 9 ) مقالات رسيده در صورت تائيد داوران در اولويت چاپ قرار مي گيرد و پس از چاپ مقاله، سه نسخه از شماره مجله به نويسنده رابط ارسال
خواهد شد.

انجمن ميكروب شناسی ايران

در سال 1345 گروهي از اساتيد ميكرو بشناسی در كشور ضرورت تشكيل نهادي براي سازماندهي مطالعات ميكروب شناسي را احساس نموده و انجمن ميكروب شناسي ايران را بنا نهادند. بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، انجمن ميكروب شناسي ايران (ISM) در سال 1375 جهت تبادل اطلاعات باليني و جديدترين يافته هاي پژوهشي در زمينه ميكروب شناسي تشكيل گرديد. انجمن ميكروب شناسي ايران 2 مجله علمي معتبر را منتشر مي سازد كه عبارتند از مجله ميكروب شناسي ايران كه به زبان انگليسي منتشر مي شود و مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران كه به زبان فارسي منتشر مي گردد.    ادامه مطلب>>


برگزاری بیست و پنجمین كنگره بين المللی ميكروب شناسی

احتراماً به استحضار کلیه اساتید، همکاران و دانشجویان در مراکز آموزشی، پژوهشی و تشخیصی و واحدهای تولیدی و دانش بنیان در سراسر کشور می رساند بیست و پنجمین كنگره بين المللی ميكروب شناسی و رویدادهای جانبی آن از تاريخ ۶ لغايت ۸ شهریورماه سال ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می گردد.
لذا از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد تا جهت شرکت علمی در این همایش مهم که همچون سال های قبل با حضور گسترده اساتید داخلی و بین المللی برگزار می شود، نسبت به ثبت نام علمی و ارسال مقاله اقدام نمایند.
اطلاعات تکمیلی در خصوص محورهای کنگره و نحوه ارسال مقاله از طریق سایت بزودی از طریق دبیرخانه کنگره اعلام خواهد شد.

اخبار انجمن
معرفی پيشكسوتان انجمن

دکتر پرویز مالک نژاد در 15 تیر ماه 1322 در سنندج متولد شد. پس از اخذ دیپلم از دبیرستان مروی در مهرماه 1344 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد. در طول دوران تحصیل خود در این رشته، افتخار شاگردی پروفسور تاج بخش، پروفسور رفیعی، پروفسور نقشینه و پروفسور نشاط را داشتند. ایشان دوره تحصیلات دامپزشکی را در سال 1350 به پایان رساند و پس از اتمام دوران خدمت خود در شهرکرد، به عنوان استادیار در انستیتو رازی در بخش ویروس شناسی مشغول به فعالیت علمی شد. ایشان در سال 1354 وارد دانشکده پزشکی در رشته تخصصی میکروب شناسی شدند. ... ادامه


گالری

گالری فیلم
گالری تصویری
عضویت در خبرنامه
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید
ایمیل:
تلفن همراه:
تماس باما
آدرس تهران - خیابان کارگر شمالی - روبروی مرکز قلب - خیابان خیابان شهید دانش ثانی (مجد)- پلاک 15 واحد 2
تلفن: 88632456-021 - 09331446539
پست الکترونیکی : Info@Ism.ir
                       i.s.microbiologyy@gmail.com
دوستان ما
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
آمار مراجعه به سایت: امروز: 195 | ماه جاری: 98999 | کل مراجعات: 1296398
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن ميكروب شناسي ايران می باشد.